Firma "MG Internet" została założona w 2010 roku z myślą zaoferowania najlepszego dostępu do sieci Internet drogą radiową na rynku lokalnym. MG Internet działa w powiecie kamiennogórskim (województwo dolnośląskie). Dostarczamy Internet dla klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Mimo krótkiego stażu, jako informatycy z wykształcenia, mamy doświadczenie w tej dziedzinie. Ściśle współpracujemy z firmami istniejącymi na rynku już kilkanaście lat, specjalizującymi się w dostarczaniu Internetu drogą radiową.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez firmę MG Internet


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest MG Internet Miechur Paweł, ul. Kamiennogórska 2/1, 58-420 Lubawka, kontakt e-mail pod adresem admin1@mgi.co).

2) Firma przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres instalacji lub siedziby, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane o wykonywanych płatnościach (w tym numer rachunku bankowego).

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy o korzystanie z zamówionych przez Ciebie usług świadczonych przez firmę, w tym także rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych w celu prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez firmę na Twoją rzecz, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

5) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej.

6) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług przez firmę na Twoją rzecz. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług przez firmę na Twoją rzecz.

Prawa autorskie zastrzeżone 2008 - Milenium GROUP www.milenium-group.pl