REGULAMIN
Świadczenia usługi dostępu do Internetu przez firmę MG Internet

§1
 1. Abonent - osoba (fizyczna lub prawna) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą zawarto Umowę o dostęp do Internetu po przez sieć  www.mgi.co
 2. Abonament - opłata za stały (nielimitowany czasowo) dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną firmy MG Internet.
 3. Sieć lokalna www.mgi.co - sieć komputerowa łącząca Abonentów, w skład której wchodzi okablowanie strukturalne, gniazda abonenckie, karty bezprzewodowe, serwery i oprogramowanie sieciowe oraz pozostałe urządzenia techniczne wymagane do funkcjonowania sieci komputerowej. Sieć podłączona do Internetu.
 4. Gniazdo abonenckie - urządzenie stanowiące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, zainstalowane w lokalu Abonenta, umożliwiające przyłączenie Urządzenia dostępowego do sieci Internet.
 5. Operator - MG Internet, posiadający akceptację organu regulującego podmiot świadczący usługę dostępu do sieci lokalnej www.mgi.co.
 6. Umowa - umowa o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet przez sieć lokalną www.mgi.co.
 7. Cennik- Cennik usług świadczonych przez Operatora.
 8. Parametry techniczne- minimalne wymagania sprzętowe Abonenta umożliwiające korzystanie z usług Operatora
 9. Okno Serwisowe - występujące w godzinach 23.00 - 4.00 w każdą noc z piątku  na sobotę działania podejmowane przez operatora mające na celu wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją sieci lokalnej www.mgi.co oraz polepszeniem świadczonej usługi dostępu do Internetu mogących skutkować brakiem dostępu Abonenta przez maksymalnie 30 minut do tej usługi.
§2
  Operator, będąc dostawcą usług internetowych, świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Cenniku. Parametry techniczne sieci lokalnej www.mgi.co są  zawarte w Cenniku.
§3
  Operator na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie:
  - Zapewnia dostęp do Internetu po przez sieć lokalną www.mgi.co,
  - dokonuje skonfigurowania sprzętu komputerowego pozwalającego na dostęp do sieci lokalnej www.mgi.co,
  - administruje usługami świadczonymi na rzecz Abonenta,
  - zapewnia serwis techniczny sieci lokalnej www.mgi.co,
  - udziela informacji technicznych w zakresie użytkowania sieci lokalnej www.mgi.co.
§4
 1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem istnienia możliwości technicznych wykonywania usług w ramach Umowy.
 2. Do prawidłowego zrealizowania usługi Zamawiający powinien posiadać komputer osobisty z zainstalowanym systemem Linux, MAC OS, Windows 95, Windows NT 4.0 lub nowsze wersje tych systemów. Operator zapewnia uruchomienie komputera w sieci tylko w przypadku posiadania jednego z powyższych systemów operacyjnych.
 3. Komputer Zamawiającego powinien być podłączony do sieci zasilającej przez prawidłowo zamontowane gniazdo z bolcem zerującym. Na zlecenie Zamawiającego pracownicy upoważnieni do montażu sieci komputerowej mogą dokonać odpłatnej wymiany gniazda na prawidłowe.
§5
  W imieniu Operatora Umowę zawiera właściciel firmy MG Internet, lub osoba upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
§6
 1. Abonent może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.
 2. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów bądź ewidencji lub pełnomocnicy tych osób.
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 4. W celu zawarcia Umowy osoba obowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub jego status prawny, ewentualnie granice umocowania (Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji w granicach przewidzianych prawem).
§7
 1. Przyłączenie Abonenta do sieci lokalnej www.mgi.co powinno odbywać się w obecności Abonenta lub osoby przez niego upoważnionej. Pracownicy MG Internet, dokonujący montażu urządzeń nie są upoważnieni do dokonywania napraw komputerów Abonenta.
 2. Przyłączenie Abonenta do sieci lokalnej www.mgi.co polega na instalacji okablowania, gniazda abonenckiego w siedzibie Abonenta oraz na instalacji i konfiguracji karty sieciowej w komputerze Abonenta.
 3. Zapewnienie dostępu do sieci lokalnej www.mgi.co następuje z chwilą podłączenia komputera Abonenta do gniazda abonenckiego i jest potwierdzone pisemnym protokołem.
§8
 1. Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie umożliwić pracownikom Operatora lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego kabla sieciowego, gniazda Abonenckiego i karty sieciowej, zainstalowanych w zajmowanym przez niego lokalu, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie  natychmiastowym.
 2. Abonent zobowiązuje się używać zainstalowane urządzenie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji.
§9
 1. Wszelkich ingerencji, zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w sieci lokalnej www.mgi.co, gnieździe abonenckim lub karcie sieciowej dokonuje wyłącznie Operator bądź osoby przez niego upoważnione.
 2. Uszkodzenia elementów będących własnością Operatora, w tym w szczególności uszkodzenia kabla sieciowego i karty sieciowej - wynikłe z winy bądź działań Abonenta, usuwane są w całości na koszt Abonenta.
§10
 1. Abonent nie ma prawa, bez pisemnej zgody Operatora, podłączać do gniazda abonenckiego i kabla sieciowego (bezpośrednio lub za pomocą innych urządzeń) dodatkowych komputerów.
 2. Świadczenie komercyjnych usług w sieci lokalnej www.mgi.co przez  Abonenta w wykorzystaniem łączy Operatora jest uzależnione od wcześniejszej, pisemnej zgody Operatora.
 3. Każda zmiana karty sieciowej musi być zgłoszona u Operatora w celu autoryzacji i rejestracji adresu sprzętowego adresu karty sieciowej.
§11
 1. Z tytułu usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z sieci lokalnej www.mgi.co Abonent zobowiązany jest do zgodnego z cennikiem wniesienia jednorazowo tzw. "opłaty za instalację usługi" i pierwszego abonamentu miesięcznego oraz do zgodnego z tym że Cennikiem opłacania abonamentu miesięcznego.
 2. Sposób, miejsce i terminy dokonywania opłat są zamieszczone w Cenniku.
 3. Regulaminy, i cenniki są nieodpłatnie przekazywane Abonentowi w związku z zawieraną Umową oraz na każde żądanie Abonenta i dostępne są również na stronie internetowej Operatora
§12
 1. Operator jest zobowiązany na pisemne zamówienie Abonenta, dokonać odpłatnie zmiany miejsca zainstalowania gniazda abonenckiego, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych.
 2. Za zainstalowanie gniazda abonenckiego w nowym miejscu pobiera się opłatę manipulacyjną, zgodnie z Cennikiem
§13
 1. Z ważnych powodów, na pisemny wniosek Abonenta złożony do 20 dnia miesiąca, Operator może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczonych usług, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku.
 2. Powyższe zawieszenie następuje na czas określony, wskazany przez Abonenta wyrażony w miesiącach kalendarzowych, nie krótszy niż jeden miesiąc.
 3. W okresie zawieszenia usługi opłaty abonamentowej nie pobiera się
 4. Wznowienie świadczenia po okresie zawieszenia nie przekraczającym trzech miesięcy jest bezpłatne. Za wznowienie świadczenia po okresie zawieszenia przekraczającym trzy miesiące pobiera się opłatę manipulacyjną zgodną z Cennikiem.
§14
 1. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony każdej ze stron przysługuje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Umowa może być rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy bądź Regulaminu, przy czym za istotne naruszenia uważa się w szczególności: niezastosowanie się do obowiązków wynikających z  §11, 13 lub 17 Regulaminu, a także nieuregulowanie przez Abonenta zaległych opłat w terminie oznaczonym w wezwaniu do zapłaty
 3. Powiadomienie o rozwiązaniu umowy następuje przez pisemne oświadczenie strony, dostarczone na adres drugiej strony, określony w Umowie. W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w umowie uważa się za skuteczny.
 4. Po wygaśnięciu lub rozwiązania umowy Abonent jest zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 7 dni roboczych, urządzeń wynikających z podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, w stanie nie gorszym niż wynika to z prawidłowej eksploatacji. W przypadku gdy urządzenie będzie w stanie gorszym lub będzie uszkodzone Abonent jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty umożliwiającą zakup nowego urządzenia. Operator po wygaśnięciu umowy podejmie próbę ustalenia terminu w którym za zgodą Abonenta dokona demontażu urządzeń na własny koszt. W przeciwnym przypadku Abonent dostarcza urządzenia do siedziby Operatora na własny koszt.
§15
  Ponowne rozpoczęcie świadczenia usług po rozwiązaniu umowy, następuje po uregulowaniu prze Abonenta zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia.
§16
 1. Umowa wygasa wskutek:
  1. wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba ze na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Abonenta,
  2. utraty przez Abonenta prawa do zajmowania nieruchomości lub lokalu, w którym znajduje się gniazdo Abonenckie, o ile Abonent nie wskaże innego miejsca, w którym ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie gniazda abonenckiego i karty sieciowej.
 2. Abonent jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej Operatora o w/w zmianach.
§17
Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:
 1. działanie powodujące zawieszanie bądź blokowanie urządzeń innych Abonentów w sieci lokalnej www.mgi.co lub sieci Internet,
 2. umieszczanie w sieci lokalnej www.mgi.co lub sieci Internet niezgodnych z prawem: informacji, danych, utworów chronionych prawem autorskim bez zgody ich właściciela, bądź oprogramowania w tym wirusów, wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.,
 3. działanie powodujące przechwytywanie danych od innych użytkowników sieci lokalnej www.mgi.co bądź ingerowanie w ich karty sieciowe lub inne zasoby komputerowe,
 4. podłączenia do gniazda Abonenckiego dodatkowych komputerów,
 5. przeciążanie systemu poprzez wysyłanie nadmiernej ilości danych do nieistniejących odbiorców lub odbiorców, którzy sobie tego nie życzą,
 6. wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy sieci lokalnej www.mgi.co, sieci Internet bądź kart sieciowych innych użytkowników,
 7. udostępnianie przez Abonenta łącza Operatora osobom trzecim,
 8. używanie komputera w sieci energetycznej bez uziemienia,
 9. niszczenie infrastruktury Operatora tj. przewodów, anten, gniazda abonenckiego itp.
§18
 1. W przypadku podłączenia do gniazda abonenckiego większej ilości komputerów niż wskazana w Umowie, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia Operatorowi "opłaty za nielegalne udostępnienie łącza" w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia komputera Abonenta od sieci lokalnej www.mgi.co, jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia o nie przestrzeganiu przez Abonenta postanowień zawartych w §17.
§19
 1. Operator ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie sieci lokalnej www.mgi.co oraz za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi chyba, że nastąpiło to w skutek siły wyższej.
 2. Operator mimo stosowania urządzeń podtrzymujących zasilanie energetyczne, nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu umownej usługi w przypadku braku zasilania energetycznego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działalności hakerów (osób wykorzystujących luki w zabezpieczeniach systemów informatycznych) w sieci lokalnej www.mgi.co. Informuje, że w przypadku popełnienia przestępstw dokonanych techniką komputerową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Karnego.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywanych przez Abonentów informacji w ramach funkcjonujących w sieci lokalnej www.mgi.co poczty elektronicznej i stron WWW.
 5. Zarządca budynku, w którym mieści się lokalizacja gniazda abonenckiego nie ponosi odpowiedzialności za  funkcjonowanie sieci internetowej.
 6. Po podłączeniu sieci lokalnej  www.mgi.co do globalnej sieci Internetowej, przepustowość transmisji internetowej zależy od warunków panujących w sieci globalnej.
§20
 1. Operator nie gwarantuje minimalnej szybkości transmisji danych do zasobów dostępnych w sieci Internet.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, w związku ze świadczoną Usługą, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 3. Operator zapewnia należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych, przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej
 4. W związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, Operator jest uprawniony podejmować wszelkie dozwolone prawem działania zmierzające do ograniczenia lub eliminacji zagrożenia. W szczególności Operator uprawniony jest do:

 5. - informowania i ostrzegania Abonentów o bezpośrednich zagrożeniach,
  - natychmiastowego ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usługi,
  - informowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług,
  - publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji o zagrożeniach, rekomendowanych środkach ostrożności, przykładowych konsekwencjach braku lub niewłaściwego zabezpieczenia urządzeń końcowych.
 6. Ograniczenie świadczenia Usługi, o którym mowa w § 20 ust. 4 pkt 2) może w szczególności polegać na: filtracji ruchu, np. poprzez blokadę portu lub adresu IP, uniemożliwieniu autoryzacji połączenia z Internetem. Ograniczenie lub zawieszenie świadczenia Usługi, o którym mowa w § 20 ust. 4 pkt 2), dokonywane jest w przypadkach wymagających szybkiej i skutecznej eliminacji zagrożenia, w szczególności gdy: urządzenie Abonenta stwarza zagrożenie dla innych użytkowników sieci Internet, przy jednoczesnym braku możliwości szybkiego skontaktowania się z Abonentem lub brakiem podjęcia przez Abonenta właściwych działań eliminujących zagrożenie, urządzenie spoza Sieci zagraża bezpieczeństwu systemów lub użytkowników Sieci.
 7. Operator przekazuje Abonentowi informację o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych poprzez standardowe kanały komunikacji z Abonentem np. poprzez stronę internetową Operator, pocztę elektroniczną oraz telefon
 8. W ramach obsługi serwisowej, Operator zapewnia Abonentowi:

 9. - okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące, cykliczne ich pomiary, eliminowanie usterek,
  - techniczną pomoc związaną ze świadczeniem Usługi, po zgłoszeniu przez Abonenta, obejmującą w szczególności: eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy Łącza,
  możliwość telefonicznej obsługi w godz. od 7.30 do 17.00, w tym:
  a) uzyskiwanie informacji o Usłudze,
  b) pomoc w wyborze Opcji odpowiadającej wymogom Klienta,
  c) obsługę Abonenta na odległość, w zakresie składania zleceń i realizacji Usługi w ramach Umowy, zgodnie z aktualną ofertą i cennikami Operator, z wyłączeniem realizacji zleceń, które wymagają zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej,
  d) pomoc techniczną i zgłoszenie usterek i awarii,
  e) złożenie reklamacji.
 10. Opłaty z tytułu obsługi serwisowej określa Cennik.
 11. W sprawach dotyczących usług serwisowych Abonent może kontaktować się z Operatorem za pomocą środków porozumiewania się na odległość, pisemnie lub osobiście
 12. Abonent jest zobowiązany umożliwić sprawdzenie stanu technicznego Łącza w Lokalu, o ile jest to konieczne do należytego świadczenia Usługi lub rozpatrzenia reklamacji. Sprawdzenie następuje w terminie uzgodnionym z Abonentem
§21
 1. Z tytułu nierozpoczęcia świadczenia Usługi w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, za każdy dzień przekroczenia tego terminu, do momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi albo wygaśnięcia Umowy, jeżeli nierozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznych opłat abonamentowych za Usługę oraz za utrzymanie Łącza
 2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi, jeżeli przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznych opłat abonamentowych za Usługę oraz za utrzymanie Łącza
 3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin.
 4. Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu Usługi, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu 1/30 miesięcznych opłat abonamentowych za Usługę oraz za utrzymanie Łącza
 5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej w § 21 ust. 2 kary umownej, Abonentowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
 6. Abonentowi przysługuje również uprawnienie do żądania kary umownej i zwrotu opłaty abonamentowej za daną płatną okresowo Usługę dodaną, na zasadach określonych w § 21 ust. 2 - 4
 7. W przypadku braku osiągnięcia poziomu jakości świadczonej Usługi określonego w Umowie lub Regulaminie, Abonentowi przysługuje odszkodowanie odpowiadające wysokości szkody, którą poniósł w związku z brakiem osiągnięcia poziomu jakości świadczonej Usługi.
 8. Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy
§22
  Abonent może składać reklamacje z tytułu niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi w siedzibie zamawiającego ustnie, pisemnie, telefonicznie lub mailowo a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. W przypadku złożenia reklamacji Operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie, chyba że w tym terminie udzieli odpowiedzi na reklamację. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Umowa została nienależycie wykonana albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia dokumentu rozliczeniowego, zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu Umowy. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w § 22, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Abonenta.
  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, numer telefonu, datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi - w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty, numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby Operatora. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w Regulaminie, niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. W wezwaniu Operator wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, że nie uzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania
§23
  Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla miejsca wykonania Umowy, spory mogące wyniknąć z tej Umowy. Spory mogące wyniknąć z Umowy mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, lub poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§24
  W przypadku zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi Abonent zobowiązany jest wypiąć kabel z gniazda abonenckiego lub karty sieciowej. Nie zastosowanie się do §20 może spowodować poważne uszkodzenie komputera Abonenta za które Operator nie ponosi winy.
§25
  Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca zawarcia Umowy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2015.

Prawa autorskie zastrzeżone 2008 - Milenium GROUP www.milenium-group.pl